A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie wodociągów i kanalizacji (nr ROK.2110.1.2016)

  To jest wersja archiwalna z dnia: 11.02.2016, 12:00, zmieniona z powodu:
  Poprawiono terminy konkursu.
  koniec: 11.02.2016, 12:00, rozstrzygnięcie: 11.02.2016, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

  1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie;
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3) wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunkach technicznych tj: elektrotechniczne lub inżynieria środowiska;
  4) co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą lub nadzorem nad obsługą maszyn, urządzeń oraz sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  2. Wymagania dodatkowe:
  1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
  2) odpowiedzialność, samodzielność;
  3) dyspozycyjność;
  4) dobra znajomość obsługi komputera;
  5) umiejętność analitycznego myślenia;
  6) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
  7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminny, ustawu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  8) znajomość technicznych zagadnień instalacji uzdatniania wody i oczyszczania
  ścieków;
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) nadzorowanie i organizowanie prac remontowych i konserwatorskich na eksploatowanej oczyszczalni ścieków, ujęciach wody oraz sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych;
  2) uzgodnienia dokumentacji technicznej, wydawanie warunków technicznych do projektowania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;
  3) przyjmowanie materiałów dostarczanych do magazynu, ustalenie ilości przyjmowanych materiałów, czuwanie nad ich odbiorem jakościowym, sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowodów dostawy i podpisywanie dowodów przyjęcia oraz wydawania materiałów na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów rozruchowych;
  4) dokonywanie odbiorów technicznych nowych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych a także przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;
  5) kontrola odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych pod kątem przestrzegania warunków zawartych w umowie;
  6) sporządzanie sprawozdań (do urzędów i instytucji) w zakresie spraw realizowanych przez referat;
  7) prowadzenie spraw związanych z kontrolą jakości wody – art. 5 ust. 1A ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.);
  4. Warunki pracy na stanowisku:
  a) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy zarówno przy komputerze jak i w terenie;
  b) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  c) praca narażona na stres.
  5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%;
  6.Wymagane dokumenty:
  1) życiorys zawodowy (CV);
  2) list motywacyjny;
  3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
  1) (dyplom  lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
  4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
  5) kwestionariusz osobowy;
  6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia  
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
  8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
  9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia).
  10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których  mowa w art. 13a  ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Referacie Wodociągów i Kanalizacji w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 11.02.2016, 09:56
  Dokument oglądany razy: 964
   
Gmina Wola Krzysztoporska