A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 98/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 66/20 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 czerwca 2020 r.
  W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą:

  1. Klaudia Gwadera – Przewodnicząca
  2. Danuta Markiewicz – Wiceprzewodnicząca
  3. Karolina Piotrkowska – Członek
  4. Marta Kopacka - Członek
  5. Małgorzata Walas – Członek   
  6. Mariusz Jachymski – Członek
  7. Piotr Burnant - Członek
      
  Sprawy osób uzależnionych od alkoholu Komisja rozpatruje na podstawie wniosków (załącznik nr 1) kierowanych przez osoby zainteresowane, organizacje społeczne, Policję, które można składać w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej pok. nr 17 (wejście od strony parkingu).

  Obsługa: Marta Kopacka tel. 691200865 e-mail: m.kopacka@wola-krzysztoporska.pl /GOK pok. nr 17/.
  Dni i godziny pracy:
  poniedziałek 8.00 – 14.00
  wtorek 8.00 – 16.00
  czwartek 8.00 – 16.00
  piątek 8.00 – 16.00

  Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:
  - dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie,
  - obsługa Punktu Konsultacyjnego.
  2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  - przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
  - motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
  - kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
  - kierowanie spraw do Sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  - podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
  - kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
  - inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
   - inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
  - organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
            
  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
  - inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  - inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
  - poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców,
  - organizacja lokalnych imprez profilaktycznych,
  - wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
   4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
  - prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
  - podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
  - prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż.
  5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:
  - organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
  - opiniowanie działalności i aktów prawnych w zakresie problemów uzależnień i przemocy,
  - prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.
  6. Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:
  - przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu                         w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  - postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji i instytucji tj. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się leczeniu odwykowemu;
  - skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
  - przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
  - złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
  - na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

  Punkt Konsultacyjny udziela bezpłatnych porad osobom uzależnionym, współuzależnionym od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, ofiarom oraz sprawcom przemocy w rodzinie.

  Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, pok. nr 16 (wejście od strony parkingu).

  Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym:
  Specjalista psychoterapii uzależnień
  Godziny pracy:
  poniedziałek  15.00 – 18.00
  czwartek 10.00 – 12.00

  Psycholog
  Godziny pracy:  drugi czwartek każdego miesiąca w godz. 16.00 – 19.00 (zapisy pod nr tel. 691200865)

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 09.08.2023
  Podpisał: Marta Kopacka
  Dokument z dnia: 09.08.2023
  Dokument oglądany razy: 18353
Gmina Wola Krzysztoporska