A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczenia wychowawczego (1 etat)

  To jest wersja archiwalna z dnia: 31.07.2017, 15:30, zmieniona z powodu:
  koniec: 21.07.2017, 15:30, rozstrzygnięcie: 31.07.2017, 15:30 (nierozstrzygnięty)

  1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia,
  b) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
  2. Wymagania  dodatkowe:
  1) znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy, w szczególności z zakresu n/w ustaw:
  a) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.: Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sprawozdań rzeczowo – finansowanych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
  b) o świadczeniach rodzinnych,
  c) kodeks postępowania administracyjnego,
  d) dobra znajomość pracy na komputerze;
  2) inne kompetencje, umiejętności, predyspozycje:
  a) znajomość zagadnień dotyczących egzekucji w administracji,
  b) umiejętność  obsługi klienta, współpracy w zespole, komunikatywność, sumienność, samodzielność, organizacja pracy własnej, znajomość procedur kancelaryjnych, kultura osobista,
  c) umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel, Pomost.
  3) staż pracy w administracji samorządowej.
  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) wydawanie, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
  b) kompletowanie dokumentacji dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze,
  c) wprowadzanie danych do systemu komputerowego programu „POMOST”,
  d) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa świadczenia  wychowawczego, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
  e) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji do celów rozliczeniowych,
  f) przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych,
  g) sporządzanie informacji o potrzebach finansowych w zakresie realizacji wypłat świadczenia wychowawczego,
  h) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczeniach wychowawczych,
  i) wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach wychowawczych,
  j) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  k) terminowe załatwianie spraw.
  4. Warunki pracy na stanowisku:
  a) miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6,
  b) praca na pełny etat – 1/1,
  c) praca w godzinach od 7.30 – 15.30,
  d) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  e) bezpośrednia obsługa klienta, praca na komputerze,
  f) wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego Zarządzeniem nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 14 marca 2014 roku,
  g) pomieszczenie biurowe usytuowane w budynku bez windy.
  5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.
  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
  c) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),
  d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  e) kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku Nr 62, poz. 286 ze zm.),
  f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,
  g) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  h) oświadczenie  posiadania pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
  i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  j) oświadczenie zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
  7. Dokumenty aplikacyjne  wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
  8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 3, ul. Szkolna 6, 97 -371 Wola Krzysztoporska – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do 21 lipca 2017 roku  do godz.15.30 w zaklejonej kopercie z  dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowiska urzędnicze – Referent ds. świadczeń wychowawczych”. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wola Krzysztoporska www.bip.wola-krzysztoporska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 03.07.2017, 23:00
  Dokument oglądany razy: 742
   
Gmina Wola Krzysztoporska