A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent d/s świadczeń rodzinnych (1 etat)

  To jest wersja archiwalna z dnia: 10.11.2016, 12:00, zmieniona z powodu:
  Dodano informację o wynikach naboru.
  koniec: 28.10.2016, 15:30, rozstrzygnięcie: 10.11.2016, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokój nr 3, ul. Szkolna 6, 97 -371 Wola Krzysztoporska

   

  1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia,
  b) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),
  2. Wymagania  dodatkowe:
  1) Znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy, w szczególności z zakresu n/w ustaw:
  a) o świadczeniach rodzinnych,
  b) kodeks postępowania administracyjnego,
  c) znajomość ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
  2) Inne kompetencje, umiejętności, predyspozycje:
  a) znajomość zagadnień dotyczących egzekucji w administracji,
  b) umiejętność  obsługi klienta, współpracy z innymi pracownikami, komunikatywność, sumienność, rzetelność, znajomość procedur kancelaryjnych, kultura osobista,
  c) umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel, Pomost.
  3) Minimum 1 rok pracy w administracji samorządowej,
  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) obsługa klientów świadczeń rodzinnych  i klientów ubiegających się o zasiłek dla opiekunów,
  b) przyjmowanie i kompletowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
  c) wprowadzanie danych z wniosków  do systemu programu informatycznego,
  d) sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu  świadczeń rodzinnych,
  e) przygotowywanie projektów postanowień, zaświadczeń oraz pism,
  f) prowadzenie rejestru z zakresu świadczeń rodzinnych,
  g) obsługa programu komputerowego,
  h) sporządzanie list wypłat  przyznanych świadczeń rodzinnych,
  i) przygotowywanie danych do sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych,
  j) prowadzenie odpowiednich teczek i dokumentacji świadczeniobiorców.
  4. Warunki pracy na stanowisku:
  a) miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6,
  b) praca na pełny etat – 1/1,
  c) praca w godzinach od 7.30 – 15.30,
  d) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
  e) praca na komputerze,
  f) wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U z 2014 r.,poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego Zarządzeniem nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 14 marca 2014 roku,
  g) pomieszczenie biurowe usytuowane w budynku bez windy.
  5. Informacja o zatrudnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.
  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
  c) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),
  d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  e) kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku Nr 62, poz. 286 ze zm.),
  f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,
  g) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  h) oświadczenie  posiadania pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
  i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  j) oświadczenie zawierające klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z  2014 r., poz. 1202 ze zm.).
  7. Dokumenty aplikacyjne  wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
  8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój Nr 3, ul. Szkolna 6, 97 -371 Wola Krzysztoporska – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30  w terminie do 28 października 2016 roku w zaklejonej kopercie z  dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowiska urzędnicze – Referent ds. świadczeń rodzinnych”.
  Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gops-wola.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 18.10.2016, 13:39
  Dokument oglądany razy: 1112
   
Gmina Wola Krzysztoporska