A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 21.12.2017, zmieniona z powodu:
  Zmiana danych

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Woli Krzysztoporskiej powołana Zarządzeniem Nr 98/15 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 sierpnia 2015 r. Działa na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz. 446).

  Skład osobowy:

  1. Klaudia Gwadera – Przewodnicząca
  2. Danuta Markiewicz – Wiceprzewodnicząca
  3. Karolina Piotrkowska – Członek
  4. Marta Kopacka - Członek
  5. Małgorzata Walas – Członek   
  6. Karol Wrzeszcz – Członek
  7. Piotr Burnant - Członek

  Obsługa: Marta Kopacka tel. 691200865 e-mail: marta.kedzierska@wola-krzysztoporska.pl
  Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, pok. nr 17, (wejście od strony parkingu).

  Dni i godziny pracy:
  poniedziałek 8.00 – 14.00
  wtorek 8.00 – 16.00
  czwartek 8.00 – 16.00
  piątek 8.00 – 16.00

  Zakres działalności GKRPA:

  1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, oraz przemocy pomocy psychospołecznej i prawnej.
  2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej na terenie gminy.
  3. Współpraca ze szkołami w zakresie profilaktyki uzależnień.
  4. Organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej.
  5.  Prowadzenie świetlic środowiskowych.
  6. Organizacja  oraz współorganizacja imprez sportowych mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia.
  7. Organizacja obozów profilaktyczno - wypoczynkowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
  8. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Terapeutycznego oraz Psychologicznego – współpraca z terapeutą, psychologiem.
  9. Wnioskowanie do Sądu o objęcie przymusowym leczeniem osób uzależnionych.
  10. Współpraca z Poradnią dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie, Oddziałem Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Woli Krzysztoporskiej, Szkołami  oraz Policją.
  11. Realizacja zadań wynikających  z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Uczestnictwo w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  12. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  13. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
  14. Realizacja Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.


  Punkt Konsultacyjny Terapeutyczny oraz Punkt Konsultacyjny Psychologiczny
  znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, pok. nr 16 (wejście od strony parkingu).

  Punkt Terapeutyczny prowadzi Pani Agata Dzwonek – spcejalista psychoterapii uzależnień która informuje o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków ich rodzin, o ruchach samopomocowych, motywuje do podjęcia leczenia.

  Godziny pracy:
  - poniedziałek  15.00 – 18.00
  - czwartek 10.00 – 12.00

  Punkt Psychologiczny prowadzi p. Łukasz Pasek, który zajmuje się poradnictwem psychologicznym dla sprawców, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych  i współuzależnionych od alkoholu.

  Godziny pracy: drugi czawartek każdego miesiąca w godz. 16.00 – 19.00 (zapisy pod nr tel. 691200865).

  Sprawy osób uzależnionych od alkoholu Komisja rozpatruje na podstawie wniosków (załącznik nr 1) kierowanych przez osoby zainteresowane, organizacje społeczne, Policję, które można składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 21.12.2017
  Podpisał: Marta Kopacka
  Dokument z dnia: 21.12.2017
  Dokument oglądany razy: 2761
Gmina Wola Krzysztoporska