A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.08.2016, zmieniona z powodu:
  Zaktualizowano podstronę.

  Władze Gminy

  Funkcję Wójta Gminy sprawuje:  Roman DrozdekWójt Gminy Wola Krzysztoporska - Roman Drozdek
  tel. 44 61-63-962
  r.drozdek{at}wola-krzysztoporska.pl

  Do zakresu zadań wójta należy w szczególności:
  1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
  2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
  3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
  4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  5) okresowe zwoływanie – nie mniej jednak, niż raz w tygodniu – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
  6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
  7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
  8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
  9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  11) upoważnienie swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
  13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 04.08.2016
  Podpisał: Roman Drozdek
  Dokument z dnia: 04.08.2016
  Dokument oglądany razy: 36195
Gmina Wola Krzysztoporska