A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 02.02.2016, zmieniona z powodu:
  Zaktualizowano dane.

  Informacje na temat gminy

   

  Gmina Wola Krzysztoporska położona jest w centralnej Polsce, w zachodniej części powiatu piotrkowskiego. Jest jedną z największych obszarowo gmin województwa łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 17.041 ha i liczy blisko 11 600 mieszkańców. Na jej terenie krzyżują się trzy ważne szlaki komunikacyjne:

  • droga krajowa A-1 (Warszawa - Katowice),
  • droga krajowa nr 8 (Piotrków Trybunalski - Wrocław),
  • linia kolejowa łącząca Piotrków Trybunalski z Bełchatowem (Rogowiec).

  Siedzibą Gminy jest Wola Krzysztoporska – miejscowość położona 10 km na południowy zachód od Piotrkowa Trybunalskiego, między dwoma dużymi ośrodkami przemysłowymi (Piotrkowem Trybunalskim i Bełchatowem), przy trasie Warszawa-Katowice.

  Dzięki swojemu położeniu Gmina zawdzięcza duże możliwości inwestycyjne, dlatego pod działalność inwestycyjną (usługową, produkcyjną i handlową) przeznacza tereny o powierzchni około 1000 ha, zlokalizowane bezpośrednio przy drogach krajowych A1 oraz nr 8.

  Aktualnie na terenie Gminy funkcjonuje największe i najnowocześniejsze w kraju Centrum Logistyczne firmy Kaufland Markety Polska, które stanowi bazę dystrybucyjną dla obiektów tej firmy zlokalizowanych w Europie centralno-wschodniej.

  Rozwój transportu, oraz inwestycje dużych firm logistycznych mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Gminy.

   

  Statut, regulaminy i podstawa prawna

  Wszyscy mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska tworzą wspólnotę samorządową, zwaną dalej "Gminą", która działa poprzez swoje organy.

  Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców.

  Podstawy prawne działania samorządu:

   

  Podstawowe regulaminy:

  Podstawowe zadania:

  • gospodarka nieruchomościami,
  • ochrona środowiska i przyrody,
  • gospodarka wodna,
  • gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego,
  • zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych,
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,
  • ochrona zdrowia,
  • pomoc społeczna,
  • budownictwo mieszkaniowe,
  • edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum),
  • działalność kulturalna,
  • sport i turystyka,
  • targowiska,
  • zieleń i zadrzewianie,
  • cmentarze komunalne,
  • porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
  • utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
  • polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
  • promocja gminy,
  • współpraca z organami pozarządowymi,
  • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

   

  Skargi i wnioski
  Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63).
  Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy.

  Skargi i wnioski obywateli przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy p. 11
  - poniedziałek 9:00 - 17:00
  - wtorek- piątek 7:30 – 15:30

  Obywatele w sprawie skar i wniosków przymowani są przez:

  • Przewodniczącą Rady Gminy Wola Krzysztoporska lub Wiceprzewodniczącego w każdy poniedziałek w godz. 9:00– 14:00
  • Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy w każdy piątek w godz. 13:00 - 16:00
  • Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w każdy wtorek w godz. 15:00 – 16:00, w przypadku nieobecności Wójta obywateli przyjmuje zastępca Wójta lub Sekretarz.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 02.02.2016
  Podpisał: Błażej Ligęza
  Dokument z dnia: 02.02.2016
  Dokument oglądany razy: 1404
Gmina Wola Krzysztoporska