A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 11.01.2016, zmieniona z powodu:
  Zaktualizowano dane i dodano kotwice.

  Referat Gospodarki Komunalnej


  Mariola Toma - kierownik referatu - tel. 44 616-39-82, m.toma(at)wola-krzysztoporska.pl, pok. 14
  Sylwia Kuśmierczyk - tel. 44 616-39-83, s.kusmierczy(at)wola-krzysztoporska.pl, pok. 14
  Joanna Ałaszewska - tel. 44 616-39-82, j.alaszewska(at)wola-krzysztoporska.pl, pok. 14
  Bogusława Dziubecka - tel. 44 616-39-83, b.dziubecka(at)wola-krzysztoporska.pl, pok. 14

   

  Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

  1) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  a) nadzór nad systemem związanym z realizacją odbioru odpadów,
  b) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
  c) prowadzenie kontroli przedsiębiorców,
  d) wydawanie decyzji o przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
  e) wydawanie decyzji dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady,
  f) nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  g) wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
  terenu gminy,
  h) prowadzenie ewidencji pojemników na odpady komunalne, pojemników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
  i) prowadzenie kontroli i postępowania egzekucyjnego w zakresie wywiązywania się z
  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”,
  2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach a w szczególności wydawanie decyzji o usunięciu odpadów;
  3) zbieranie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbest, PCB);
  4) przygotowanie sprawozdań z zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska;
  5) wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz wydawanie decyzji zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu wody na gruncie;
  6) współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin w zakresie
  zwalczania chorób, szkodników i chwastów;
  7) nadzór w sprawach hodowli zwierząt gospodarskich;
  8) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne, wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schroniskach oraz organizowanie adopcji;
  9) prowadzenie spraw w zakresie kompetencji gminy związanych z rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem;
  10) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej w zakresie administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi oraz nieruchomościami budynków;
  a) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi,
  b) zamiana lokali,
  c) przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
  d) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej;
  11) analiza zaległych płatności wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych;
  12) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami, a w szczególności związanych z:
  a) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem,
  użyczenie i w zarząd,
  b) ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
  c) organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,
  d) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
  e) komunalizacją gruntów,
  f) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  g) tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,
  h) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
  i) zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
  j) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów stanowiących własność gminy,
  k) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów.

   

  Formularze do pobrania:

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 11.01.2016
  Podpisał: Mariola Toma
  Dokument z dnia: 11.01.2016
  Dokument oglądany razy: 952
Gmina Wola Krzysztoporska