A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: 1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach; 2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Parzniewicach

  To jest wersja archiwalna z dnia: 18.05.2018, 15:30, zmieniona z powodu:
  Dodanie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
  koniec: 07.05.2018, 15:30, rozstrzygnięcie: 18.05.2018, 15:30 (nierozstrzygnięty), kontakt: Gmina Wola Krzysztoporska, 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5

  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza konkurs na kandydata, na stanowisko Dyrektora:

  1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach, ul. Piotrkowska 104, 97-371 Wola Krzysztoporska.
  2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Parzniewicach nr 31, 97-371 Wola Krzysztoporska.

  I. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597) tj.:

  1.  Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który łącznie spełnia następujące warunki:
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, lub placówce;
  2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4) uzyskała:
  a. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, (wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty,  Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r.  o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1881);
  5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8) nie była skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311.);
  11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).
  2. Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole                        i spełnia określone w pkt. 2-10.
  3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej);
  2) ukończyła studia  magisterskie;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na  stanowisku kierowniczym;
  4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli;
  7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. tj.  2017 r. poz. 1311);

  II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
  2) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3) Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  - imię (imiona) i nazwisko,
  - datę i miejsce urodzenia,
  - obywatelstwo,
  - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6) Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311);
  10) Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) - w przypadku nauczyciela;
  11) Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  12) Oświadczenie, że kandydat nie był  prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,  o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
  14) Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 1721, poz. 1948, poz. 2260, poz. 2261 oraz z 2017r., poz 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972r.;
  15) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora – nazwa szkoły”  w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska (pok.11) lub listownie na wyżej wskazany adres (decyduje data wpływu do urzędu).
  IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
  V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Kandydat/ka zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 09.04.2018, 13:46
  Dokument oglądany razy: 872
   
Gmina Wola Krzysztoporska