A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej w 3/5 etatu oraz w Referacie Organizacji i Kadr w 2/5 etatu (nr ROK.2110.2.2018 )

  To jest wersja archiwalna z dnia: 18.05.2018, 15:30, zmieniona z powodu:
  Dodano informacje o wyniku naboru (17.05.2018 r.)
  koniec: 04.05.2018, 15:30, rozstrzygnięcie: 18.05.2018, 15:30 (nierozstrzygnięty), kontakt: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

   

  1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie;
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3) wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: prawo, administracja;
  4) co najmniej 3 letni staż pracy;
  5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  2. Wymagania dodatkowe:
  1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
  2) odpowiedzialność, samodzielność;
  3) dyspozycyjność;
  4) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
  5) dobra znajomość obsługi komputera;
  6) prawo jazdy kategorii B;
  7) znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego - w zakresie przeglądów technicznych budynków, Prawo łowieckie - w zakresie szkód łowieckich i planów łowieckich, Prawo wodne - w zakresie związanym z ustaleniem wysokości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, ustawy o gospodarce nieruchomościami - w zakresie zagadnień związanych z dzierżawą gruntów, ustawa o księgach wieczystych i hipotece –
  w zakresie prowadzenia spraw wieczystoksięgowych tj. zakładanie ksiąg wieczystych oraz składania wniosków o wpis w księdze wieczystej, ustawy o samorządzie gminny, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  8) atutem będzie posiadanie ukończonego kursu kancelaryjno-archiwanego I-go i II-go stopnia
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  - w Referacie Gospodarki Komunalnej:
  1) prowadzenie spraw z zakresu działania gminy wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie tj. szkody łowieckie, plany łowieckie;
  2) prowadzenie spraw z zakresu działania gminy wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne w tym związanych z ustaleniem wysokości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
  3) prowadzenie książek obiektów budowlanych;
  4) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów stanowiących własność gminy Wola Krzysztoporska;
  5) prowadzenie spraw wieczystoksięgowych, w tym przygotowywanie wniosków o założenie księgi wieczystej oraz wniosków o wpis w księdze wieczystej;
  6) inne powierzone przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej;


   - w Referacie Organizacji i Kadr:
  7) prowadzenie archiwum zakładowego.
  4. Warunki pracy na stanowisku:
  a) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy zarówno przy komputerze jak i w terenie;
  b) prowadzenie pojazdu kategorii B do celów służbowych;
  c) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  d) praca narażona na stres.
  5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%;
  5. Odpowiedzialność pracownika:
  Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową, prawną i materialną za całokształt wykonywanej pracy, prowadzonych czynności i podejmowanych działań.
  6. Wyposażenie stanowiska pracy:
  1) oprogramowanie;
  2) środki łączności;
  3) sprzęt informatyczny.
  7.Wymagane dokumenty:
  1) życiorys zawodowy (CV);
  2) list motywacyjny;
  3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia), (dyplom  lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
  4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
  5) kwestionariusz osobowy;
  6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
  8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
  9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia).
  10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których  mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Referacie Organizacji i Kadr” w terminie do dnia 4 maja 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 20.04.2018, 12:05
  Dokument oglądany razy: 827
   
Gmina Wola Krzysztoporska