A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko - asystent rodziny

  To jest wersja archiwalna z dnia: 25.04.2018, 12:00, zmieniona z powodu:
  koniec: 19.04.2018, 15:30, rozstrzygnięcie: 25.04.2018, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6

  1. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe - na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
  2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i dokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
  3) wyksztalcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi i rodziną,
  4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych.
  2. Wymagania  dodatkowe:
  1) znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy, w szczególności z zakresu n/w ustaw:
  a) wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  b) pomocy społecznej i znajomości metodyki pracy z rodziną i dzieckiem,
  c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  d) przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa rodzinnego,
  e) przepisów o ochronie danych osobowych,
  f) kodeksu postępowania administracyjnego,
  2) inne kompetencje, umiejętności, predyspozycje:
  a) posiadanie prawo jazdy kat. B i własnego samochodu osobowego,
  b) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interdyscyplinarnych,
  c) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
  d) zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
  e) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
  f) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności trudnym,
  g) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.
  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
  3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
  4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
  5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
  6) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
  7)  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  8)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
  9)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
  10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
  11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci  i rodzin,
  12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
  13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
  15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  16) sporządzanie, na wniosek sądu. opinii o rodzinie i jej członkach,
  17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
  18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

  Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny/ siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w ramach zadaniowego czasu pracy w godzinach od 8.00 do 20.00 średnio 40 godzin tygodniowo.
  4. Warunki pracy na stanowisku:
  a) miejsce wykonywania pracy – teren gminy  Wola Krzysztoporska,
  b) praca na pełny etat – 1/1,
  c) praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.,
  d) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  e) praca przy komputerze,
  f) wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej  z dnia 14 marca 2014 roku,
  g) pomieszczenie biurowe usytuowane w budynku bez windy.

  5.  Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.
  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
  c) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),
  d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  e) kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji - załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 894.),
  f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,
  g) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  h) oświadczenie  posiadania pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
  i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  j) oświadczenie zawierające klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  7. Dokumenty aplikacyjne  wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
  8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój Nr 3, ul. Szkolna 6,
  97 -371 Wola Krzysztoporska – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, w terminie do 19 kwietnia 2018 roku  do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z  dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Asystent rodziny”. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wola Krzysztoporska: www.bip.wola-krzysztoporska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 06.04.2018, 11:19
  Dokument oglądany razy: 677
   
Gmina Wola Krzysztoporska