A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności
  Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

  Data publikacji strony internetowej: 2016-01-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19-03.2020 r.
  W/w strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak autoamtycznego lektora
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

  Wyłączenia:
  - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  Oświadczenie sporządzono dnia: 19.03.2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Błażej Ligęza, informatyk@wola-krzysztoporska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (44) 6163961. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  1. Budynek: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

  Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kościuszki

  Do wejścia prowadzą: schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.

  Budynek wyposażony jest w samojezdny, gąsienicowy schodołaz wraz z wózkiem dla niepełnosprawnych.

  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach.

  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.

  Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu istnieje tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności, kontakt tel. 44 6163961, mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 23.05.2024
  Podpisał: Błażej Ligęża
  Dokument z dnia: 23.05.2024
  Dokument oglądany razy: 5998
Gmina Wola Krzysztoporska