A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 29.01.2023, zmieniona z powodu:
  Dodano oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2022 rok.

  Władze Gminy

  Funkcję wójta gminy sprawuje:  Roman DrozdekWójt Gminy Wola Krzysztoporska - Roman Drozdek
  tel. 44 6163962
  r.drozdek{at}wola-krzysztoporska.pl

  Do zakresu zadań wójta należy w szczególności:
  1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
  2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
  3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
  4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  5) okresowe zwoływanie – nie mniej jednak, niż raz w tygodniu – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
  6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
  7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
  8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
  9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  11) upoważnienie swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
  13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady.

   

  Funkcję z-cy wójta sprawuje:  Mieczysław Warszada
  tel. 44 6163963,
  m.warszada{at}wola-krzysztoporska.pl

  Do zakresu zadań z-cy wójta należy w szczególności:

  1. Zastępca wójta odpowiada za pozyskiwanie środków unijnych i realizację zadań z zakresu Unii Europejskiej.
  2. Zastępca wójta sprawuje bezpośredni nadzór w sprawach z zakresu budownictwa, gospodarki komunalnej, funduszy unijnych, zamówień publicznych i promocji oraz z zakresu rolnictwa i gospodarki gruntami.
  3. Zastępca wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez wójta.
  4. Zastępca wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia wójta

   

  Funkcję sekretarza sprawuje:  Dominik Ambrozik
  tel. 44 6163964
  d.ambrozik{at}wola-krzysztoporska.pl

  Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

  1) opracowywanie projektów zmian regulaminu;
  2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy;
  3) zatwierdzanie opracowanych przez kierowników referatów zakresów czynności na stanowiska pracy;
  4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
  5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu;
  6) wykonywanie nadzoru nad czynnościami związanymi z zatrudnianiem, zwalnianiem pracowników oraz nad innymi sprawami pracowniczymi wynikającymi z Kodeksu Pracy;
  7) przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
  8) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał;
  9) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;
  10) koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych i pracami remontowymi w Urzędzie;
  11) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
  12) koordynacja spraw związanych z przekazywaniem informacji środkom masowego przekazu;
  13) reprezentowanie Gminy przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej;
  14) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta.

   

  Funkcję skarbnika sprawuje: Wiesław Jagiełło
  tel. 44 6163965
  w.jagiello{at}wola-krzysztoporska.pl

  Do zadań skarbnika należy:
  1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie finansów publicznych i rachunkowości;
  2) prowadzenie i nadzór rachunkowości;
  3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  4) kierowanie pracą Referatu Finansów i Budżetu oraz Podatków i Opłat;
  5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
  6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem budżetu;
  7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  8) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
  9) współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
  10) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
  11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień wójta.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 29.01.2023
  Podpisał: Roman Drozdek
  Dokument z dnia: 29.01.2023
  Dokument oglądany razy: 53294
Gmina Wola Krzysztoporska