A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko - opiekun środowiskowy

  To jest wersja archiwalna z dnia: 29.02.2016, 12:00, zmieniona z powodu:
  Dodano do ogłoszenia link do pobrania skanu oryginalnego dokumentu
  koniec: 24.02.2016, 12:00, rozstrzygnięcie: 29.02.2016, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 6, 97 -371 Wola Krzysztoporska

   

  1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły o kierunku: opiekun medyczny,
  b) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),
  c) posiadanie uprawnienia do prowadzenia pojazdu: prawo jazdy kategorii B,
  d) dyspozycyjność samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych,
  e) doświadczenie w pracy opiekuna środowiskowego - minimum 1 rok pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
  2. Wymagania  dodatkowe:
  a) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
  b) wszechstronność,
  c) systematyczność, konsekwencja i uporządkowanie.
  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym w szczególności: przygotowanie posiłków, bieżące utrzymanie czystości części mieszkania używanej przez świadczeniobiorcę, zakup podstawowych artykułów spożywczych i leków, zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich, uczestniczenie w załatwianiu spraw urzędowych,
  2) opieka higieniczna, w tym w szczególności: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów pielęgnacyjnych, podawanie leków, zmiana pampersów.
  4. Warunki pracy na stanowisku:
  a) miejsce wykonywania pracy – na terenie gminy Wola Krzysztoporska, (w miejscu zamieszkania osoby chorej zakwalifikowanej do świadczenia usług opiekuńczych),
  b) praca na pełny etat – 1/1,
  c) praca w godzinach od 7.30 – 15.30,
  d) wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U z 2014 r.,poz. 1202 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 14 marca 2014 roku.
  5. Informacja o zatrudnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.
  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
  c) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),
  d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  e) kserokopia prawa jazdy,
  f) kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku Nr 62, poz. 286 ze zm.),
  g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,
  h) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  i) oświadczenie  posiadania pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
  j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  k) oświadczenie zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z  2014 r., poz. 1202 ze zm.),
  l) Dokumenty aplikacyjne wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
  m) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście  w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  (pokój nr 3), ul. Szkolna 6, 97 -371 Wola Krzysztoporska od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
  w terminie do 24 lutego 2016 roku w zaklejonej kopercie z  dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko - Opiekun  Środowiskowy”.
  Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gops-wola.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 10.02.2016, 14:13
  Dokument oglądany razy: 940
   
Gmina Wola Krzysztoporska