A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczenia wychowawczego (1 etat)

  To jest wersja archiwalna z dnia: 25.04.2018, 12:00, zmieniona z powodu:
  Dodano wynik konkursu.
  koniec: 19.04.2018, 15:30, rozstrzygnięcie: 25.04.2018, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokój nr 3, ul. Szkolna 6, 97 -371 Wola Krzysztoporska


  1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia,
  b) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).
  2. Wymagania  dodatkowe:
  1) znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy, w szczególności z zakresu n/w ustaw:
  a) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.: Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 roku w sprawie sprawozdań rzeczowo – finansowanych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
  b) o świadczeniach rodzinnych,
  c) kodeks postępowania administracyjnego,
  d) dobra znajomość pracy na komputerze;
  2) inne kompetencje, umiejętności, predyspozycje:
  a) znajomość zagadnień dotyczących egzekucji w administracji,
  b) umiejętność  obsługi klienta, współpracy w zespole, komunikatywność, sumienność, samodzielność, organizacja pracy własnej, znajomość procedur kancelaryjnych, kultura osobista,
  c) umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel, Pomost.
  3) staż pracy w administracji samorządowej.
  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) wydawanie, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
  b) kompletowanie dokumentacji dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze,
  c) wprowadzanie danych do systemu komputerowego programu „ POMOST”,
  d) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa świadczenia  wychowawczego, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
  e) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji do celów rozliczeniowych,
  f) przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych,
  g) sporządzanie informacji o potrzebach finansowych w zakresie realizacji wypłat świadczenia wychowawczego,
  h) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczeniach wychowawczych,
  i) wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach wychowawczych,
  j) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  k) terminowe załatwianie spraw.
  4. Warunki pracy na stanowisku:
  a) miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6,
  b) praca na pełny etat – 1/1,
  c) praca w godzinach od 7.30 – 15.30,
  d) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  e) bezpośrednia obsługa klienta, praca na komputerze,
  f) wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej    z dnia 14 marca 2014 roku,
  g) pomieszczenie biurowe usytuowane w budynku bez windy.
  5.  Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.
  6. Wymagane dokumenty:
  b) list motywacyjny,
  c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
  d) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),
  e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  f) kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku ( Dz.U z 2017 r., poz. 894),
  g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,
  h) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  i) oświadczenie  posiadania pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
  j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  k) oświadczenie zawierające klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z  2016 r., poz. 902 ze zm.).
  7. Dokumenty aplikacyjne  wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
  8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 3, ul. Szkolna 6, 97 -371 Wola Krzysztoporska – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do 19 kwietnia 2018 roku  do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z  dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowiska urzędnicze – Referent ds. świadczeń wychowawczych” . Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska: www.bip.wola - krzysztoporska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 06.04.2018, 11:26
  Dokument oglądany razy: 785
   
Gmina Wola Krzysztoporska