A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Budownictwa (nr ROK.2110.1.2018)

  To jest wersja archiwalna z dnia: 12.02.2018, 15:30, zmieniona z powodu:
  Dodano informacje o wynikach naboru.
  koniec: 31.01.2018, 15:30, rozstrzygnięcie: 12.02.2018, 15:30 (rozstrzygnięty), kontakt: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, tel. 44 6163961

   

  1. Wymagania niezbędne:

  1) obywatelstwo polskie;
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3) wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunkach: budownictwo, administracja, ochrona środowiska;
  4) co najmniej 3 letni staż pracy;
  5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  2. Wymagania dodatkowe:
  1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
  2) odpowiedzialność, samodzielność;
  3) dyspozycyjność;
  4) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
  5) dobra znajomość obsługi komputera;
  6) znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie gminny;
  7) umiejętność odczytywania kosztorysów;
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) prowadzenie inwestycji gminnych, w tym m.in.:
  a) sporządzanie dokumentacji prowadzonych inwestycji,
  b) prowadzenie spraw związanych z adaptacją, remontem oraz bieżącym utrzymaniem budynków gminnych,
  c) udział w czynnościach odbiorowych inwestycji gminnych;
  2) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej, w tym m.in.:
  a) prowadzenie spraw z zakresu energetyki i telekomunikacji,
  b) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,
  c) oświetlenia ulicznego,
  d) kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
  3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska;
  4) prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego;
  5) sporządzanie sprawozdań i analiz wynikających z zakresu działania stanowiska;
  6) inne powierzone przez kierownika Referatu Budownictwa.
  4. Warunki pracy na stanowisku:
  a) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy zarówno przy komputerze jak i w terenie;
  b) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  c) praca narażona na stres.
  5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
  6. Odpowiedzialność pracownika:
  Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową, prawną i materialną za całokształt wykonywanej pracy, prowadzonych czynności i podejmowanych działań.
  7. Wyposażenie stanowiska pracy:
  1) oprogramowanie;
  2) środki łączności;
  3) sprzęt informatyczny.
  8.Wymagane dokumenty:
  1) życiorys zawodowy (CV);
  2) list motywacyjny;
  3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
  1) (dyplom  lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
  4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
  5) kwestionariusz osobowy;
  6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia  
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
  8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
  9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia).
  10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których  mowa w art. 13a  ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa” w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 17.01.2018, 10:54
  Dokument oglądany razy: 747
   
Gmina Wola Krzysztoporska