A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansów i Budżetu (nr ROK.2110.1.2017)

  To jest wersja archiwalna z dnia: 10.02.2017, 15:30, zmieniona z powodu:
  Dodano wynik naboru i przeniesiono konkurs do archiwalnych.
  koniec: 25.01.2017, 15:30, rozstrzygnięcie: 10.02.2017, 15:30 (nierozstrzygnięty), kontakt: Gmina Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5

   

  ROK.2110.1.2017                                          Wola Krzysztoporska 11.01.2017 r.

   

   

  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansów i Budżetu


  1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie;
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3) wykształcenie wyższe magisterskie – ukończone studia na kierunkach z zakresu ekonomii lub Rachunkowości i Finansów;
  4) co najmniej 5 letnia praktyka w księgowości, w tym rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT;
  5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  2. Wymagania dodatkowe:
  1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
  2) odpowiedzialność, samodzielność;
  3) dyspozycyjność;
  4) dobra znajomość obsługi komputera;
  5) umiejętność analitycznego myślenia;
  6) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
  7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminny, ustawy o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) wykonywanie wszystkich czynności obowiązujących podatnika podatku VAT;
  2) rozliczanie inwestycji, wystawianie dowodów przyjęcia – OT;
  3) ewidencja księgowa czynszów, miesięczne uzgadnianie wielkości kwot przypisów, odpisów, wpłat, odsetek czynszów;
  4) rozliczanie najemców lokali użytkowych za dostawę ciepła, ustalenie wielkości nadpłat, niedopłat;
  5) ustalenie taryf za wodę i ścieki.
  4. Warunki pracy na stanowisku:
  a) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
  b) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  c) praca narażona na stres.
  5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
  6.Wymagane dokumenty:
  1) życiorys zawodowy (CV);
  2) list motywacyjny;
  3) dokument/y poświadczający wykształcenie (kserokopia), dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;
  4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
  5) kwestionariusz osobowy;
  6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
  8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
  9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia).
  10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których  mowa w art. 13a  ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Referacie Finansów i Budżetu" w terminie do dnia 25 stycznia 2017 roku.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 11.01.2017, 09:50
  Dokument oglądany razy: 960
   
Gmina Wola Krzysztoporska