A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny (1 etat)

  To jest wersja archiwalna z dnia: 30.06.2016, 12:00, zmieniona z powodu:
  Konkurs nie został rozstrzygnięty. Powód podano w wyjaśnieniu.
  koniec: 10.06.2016, 15:30, rozstrzygnięcie: 30.06.2016, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Szkolna 6. tel. 44 6163284 lub 44 647-36-86

   

  1. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zmianami) tj.: spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  a) ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
  b) ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika  socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego:
  - otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008 roku dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego,
  - otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 roku dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
  - przed dniem 1 stycznia 2008 roku ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,
  - przed dniem 1 maja 2004 roku posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego
  2) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.). Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl w zakładce „pomoc społeczna” – interpretacje wybranych przepisów.

  2. Wymagania  dodatkowe:
  1) znajomość przepisów związanych z problematyką stanowiska pracy, w szczególności z zakresu n/w ustaw:
  a) o pomocy społecznej,
  b) kodeks postępowania administracyjnego oraz innych  przepisów odnoszących się do spraw pomocy społecznej,
  c) dobra znajomość pracy na komputerze;
  2) inne kompetencje, umiejętności, predyspozycje:
  a) znajomość zagadnień dotyczących egzekucji w administracji,
  b) umiejętność  obsługi klienta, współpracy w zespole, komunikatywność, sumienność, samodzielność, organizacja pracy własnej, znajomość procedur kancelaryjnych, kultura osobista,
  c) umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel, Pomost;
  3) staż pracy w administracji samorządowej,
  4) prawo jazdy kat. „B”

  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) prowadzenie pracy socjalnej w środowisku,
  2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
  3) współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną w celu zaspokojenia potrzeb środowiska w zakresie pomocy społecznej,
  4) rozpatrywanie wniosków i kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej,
  5) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji,
  6) analiza wykorzystania środków, sporządzanie sprawozdań z realizacji środków,
  7) weryfikacja pod względem formalno – prawnym decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia bądź odmowy świadczeń z pomocy społecznej,
  8) prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy i czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw i realizacją zaplanowanych zadań,
  9) wprowadzanie danych osobowych świadczeniobiorców do programu informatycznego,
  10) bieżące śledzenie i stosowanie przepisów prawa.

  4. Warunki pracy na stanowisku:
  1) miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6, praca  w terenie (stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, oraz w terenie gminy Wola Krzysztoporska),
  2) praca na pełny etat – 1/1,
  3) praca w godzinach od 7.30 – 15.30,
  4) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  5) bezpośrednia obsługa klienta, praca na komputerze,
  6) wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego Zarządzeniem nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 14 marca 2014 roku,
  7) pomieszczenie biurowe usytuowane w budynku bez windy.

  5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.

  6. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny,
  2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
  3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),
  4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  5) kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku Nr 62, poz. 286 ze zm.),
  6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,
  7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  8) oświadczenie  posiadania pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
  9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  10) oświadczenie zawierające klauzulę: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z  2014 r., poz. 1202 ze zm.).

  7. Dokumenty aplikacyjne  wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
  8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście  w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 3, ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do 10 czerwca 2016 roku do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej”.

  Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wola Krzysztoporska bip.wola-krzysztoporska.pl w zakładce konkursy, oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 31.05.2016, 10:33
  Dokument oglądany razy: 1136
   
Gmina Wola Krzysztoporska