A AA AAA A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.05.2018, zmieniona z powodu:

  Zarządzenia Wójta Gminy - 2017 rok

   

  1. Zarządzenie nr 1/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia  2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówien publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska
  2. Zarządzenie nr 2/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia  2017 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie podczas jego nieobecności
  3. Zarządzenie nr 3/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia  2017 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego na lokal socjalny
  4. Zarządzenie nr 4/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 stycznia  2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  5. Zarządzenie nr 5/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 13 stycznia  2017 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy
  6. Zarządzenie nr 6/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 13 stycznia  2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2017 roku
  7. Zarządzenie nr 7/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 stycznia  2017 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej podczas jego nieobecności
  8. Zarządzenie nr 8/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia  2017 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wodę podawana z wodociągu Parzniewice
  9. Zarządzenie nr 9/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia  2017 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2017 r. oraz statystycznej liczby dzieci
  10. Zarządzenie nr 10/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia  2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu udziału 1/4 części nieruchomości zabudowanej połozonej w obrębie Władysławów, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
  11. Zarządzenie nr 11/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 stycznia  2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Wola Krzysztoporska
  12. Zarządzenie nr 12/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 stycznia  2017 roku w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
  13. Zarządzenie nr 13/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 stycznia  2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
  14. Zarządzenie nr 14/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 stycznia  2017 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
  15. Zarządzenie nr 15/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 stycznia  2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznastwa i turystyki, realizowanych w 2017 roku
  16. Zarządzenie nr 16/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 luty  2017 roku w sprawie ustalenia na 2017 roku maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłaby kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przeznaczane
  17. Zarządzenie nr 17/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 luty 2017 roku w sprawie wyznaczania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
  18. Zarządzenie nr 18/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 luty 2017 roku w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
  19. Zarządzenie nr 19/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 luty 2017 roku w sprawie wyznaczenia administratora systemu GWK-Z-1
  20. Zarządzenie nr 20/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 9 luty 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
  21. Zarządzenie nr 21/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 luty 2017 roku w sprawieogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkową części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
  22. Zarządzenie nr 22/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 luty 2017 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, zmian kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
  23. Zarządzenie nr 23/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 20 luty 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2017 roku oraz statystycznej liczby dzieci
  24. Zarządzenie nr 24/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 luty 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkół podstawowych w Gminie Wola Krzysztoporska
  25. Zarządzenie nr 25/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 luty 2017 roku w sprawie wprowadzeniw Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska
  26. Zarządzenie nr 26/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 luty 2017 roku w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pt. " SZKOŁA INSPIRACJI'
  27. Zarządzenie nr 27/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 luty 2017 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
  28. Zarządzenie nr 28/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 marzec 2017 roku w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2017 roku
  29. Zarządzenie nr 29/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 marzec 2017 roku w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  30. Zarządzenie nr 30/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 marzec 2017 roku w sprawie Polityki antykorupcyjnej Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
  31. Zarządzenie nr 31/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 marzec 2017 roku w sprawiepowołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  32. Zarządzenie nr 32/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 marzec 2017 roku w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków gminy Wola Krzystoporska
  33. Zarządzenie nr 33/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 16 marzec 2017 roku w sprawie zmian planu wydatków budżetowych
  34. Zarządzenie nr 34/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 marzec 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie
  35. Zarządzenie nr 35/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 marzec 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
  36. Zarządzenie nr 36/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 17 marzec 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżanowej
  37. Zarządzenie nr 37/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marzec 2017 roku w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku ewakuacji doraźnej w wybranych placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
  38. Zarządzenie nr 38/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 marzec 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Wola Krzysztoporska służbowych tabletów"
  39. Zarządzenie nr 39/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 marzec 2017 roku w sprawie  nadania "Regulaminu Organizacyjnego" Urzędu Gminy Wola Krzysztoprska
  40. Zarządzenie nr 40/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 marzec 2017 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, zmian kwot dotacji celowych na realizacę własnych zadań budżetowych oraz zmian w budżecie
  41. Zarządzenie nr 41/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 marzec 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu dla części nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki oznaczonej numerem działki 373/1 (obręb geodezyjny Woźniki) zabudowanej budynkiem, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
  42. Zarządzenie nr 42/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 marzec 2017 roku w sprawie najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki oznaczonej numerem działki 373/1 (obręb geodezyjny Woźniki) zabudowanej budynkiem, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
  43. Zarządzenie nr 43/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31 marzec 2017 roku w sprawie zmian zarządzenia Nr 14/16 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmiany sposobu rozliczania poniesionych kosztów w Referacie Wodociągów i Kanalizacji oraz w Referacie Gospodarki komunalnej, zmienionego zarządzeniem Nr 136/16 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 grudnia 2016 roku
  44. Zarządzenie nr 44/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie ztwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
  45. Zarządzenie nr 45/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie
  46. Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie
  47. Zarządzenie nr 47/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 kwietnia  2017 roku w sprawie zmian planów wydatków budżetowych
  48. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 6 kwietnia  2017 roku w sprawie zatwerdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska na rok 2017
  49. Zarządzenie nr 49/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 kwietnia  2017 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego , a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
  50. Zarządzenie nr 50/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 kwietnia  2017 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego uroczystości wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach
  51. Zarządzenie nr 51/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 kwietnia  2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie
  52. Zarządzenie nr 52/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 kwietnia  2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
  53. Zarządzenie nr 53/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 kwietnia  2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie
  54. Zarządzenie nr 54/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 kwietnia  2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska
  55. Zarządzenie nr 55/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 kwietnia  2017 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego imprezy "Dożynki Gminne 2017r."
  56. Zarządzenie nr 56/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 kwietnia  2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55 z dnia 18 kwietnia w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego imprezy "Dożynki Gminne 2017r."
  57. Zarządzenie nr 57/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 kwietnia  2017 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
  58. Zarządzenie nr 58/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 kwietnia  2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkową części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
  59. Zarządzenie nr 59/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21  kwietnia  2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Krężna
  60. Zarządzenie nr 60/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 kwietnia  2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Wola Rokszycka
  61. Zarządzenie nr 61/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 kwietnia  2017 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wola Krzysztoporska
  62. Zarządzenie nr 62/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 kwietnia  2017 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do ustalenia wartości nieruchomości przejętych w drodze decyzji komunalizacyjnych
  63. Zarządzenie nr 63/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 kwietnia  2017 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetowych związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zmian w budżecie
  64. Zarządzenie nr 64/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 24 kwietnia  2017 roku w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku ewakuacji doraźnej na terenie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Błażej Ligęza
  Publikacja dnia: 15.05.2018
  Podpisał: Wójt Gminy
  Dokument z dnia: 15.05.2018
  Dokument oglądany razy: 2779
Gmina Wola Krzysztoporska